Universal Child Safety Seat System Archives - Kiddo Pacific

Tag Archives: Universal Child Safety Seat System

Universal Child Safety Seat System

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

ISOFIX คือ มาตรฐานที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของคาร์ซีท เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถและผู้ผลิตคาร์ซีทเพื่อเป็นมาตรฐานการใช้งานในอนาคต           ISOFIX เป็นมาตรฐานของ International Organization for Standardization โดยเป็นมาตรฐานสำหรับหัวข้อ ISO 13216-1 เกี่ยวกับเรื่องของการยึดรั้งในตัวรถ ISOFIX เป็นมาตรฐานจุดยึดที่มีติดตั้งในรถยนต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกทั้งในยุโรป ญี่ปุ่น หรือบางทีก็ถูกเรียกว่า UCSSS หรือ Universal Child Safety Seat System แต่ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า LATCH หรือ Lower Anchors and Tethers for Children และในแคนาดา ใช้ชื่อว่า CANFIX หรือ Luas Lower Universal Anchorage System Chicco Baby on Board 〡เดินทางปลอดภัยไปกับ ISOFIX ระบบ Latch System คือระบบที่พัฒนาขึ้นที่จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โดยระบบ Latch system นี้จะผูกโยงกับจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็ก อย่างไรก็ตามในรถของท่านจะต้องมีการติดตั้งระบบจุดยึด (Anchor System) ซึ่งผู้ผลิตเกือบทั้งหมดได้เริ่มผลิตระบบ Anchor System ในรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 Children Passenger Safety System […]

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

ความแตกต่างระหว่างระบบ ISOFIX และระบบ LATCH ระบบ ISOFIX คือ มาตรฐานที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถและผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อเป็นมาตรฐานการใช้งานในอนาคต ระบบ Latch System คือระบบที่พัฒนาขึ้นที่จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โดยระบบ Latch system นี้จะผูกโยงกับจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็ก อย่างไรก็ตามในรถของท่านจะต้องมีการติดตั้งระบบจุดยึด (Anchor System) ซึ่งผู้ผลิตเกือบทั้งหมดได้เริ่มผลิตระบบ Anchor System ในรถตั้งแต่ปี ค.ศ.2002