โรงพยาบาลรามาธิบดี : ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี : ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ

Kiddo Pacific ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม “ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “ธนาคารคาร์ซีทรามาฯ” เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กในขณะนั่งรถยนต์ และเพื่อส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 123 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โถง ชั้น 1 อาคารบริหาร รศ. ดร. นพวรรณ เปียชื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ อ. นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คาร์ซีท และอยากให้ประชาชน และทุกครอบครัว ให้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการใช้คาร์ซีท อีกทั้งยังส่งผลกับการสร้างกระบวนการปรับพฤติกรรมแก่ผู้ปกครองและเด็ก ในการเดินทางโดยรถยนต์อย่างปลอดภัย
 
และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม 4 ข้อ ดังนี้
1. การเลือกที่นั่งนิรภัยเหมาะสมกับวัยของลูก และติดตั้งอย่างถูกวิธี 
2. ฝึกให้นั่งตั้งแต่เป็นทารก ยิ่งเร็วยิ่งดี  
3. เตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและเด็ก 
4. ใช้ที่นั่งนิรภัยต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บางครั้งต้องใจแข็งเพื่อให้เด็กเรียนรู้และคุ้นชิน
 
นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการอื่น ๆ รวมสนับสนุน การจัดกิจกรรม “ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ” อีกด้วย อาทิ บริษัท โกลวี่ สตาร์ จำกัด, บริษัท สมาร์ท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด และบริษัท Dodolove จำกัด เพื่อความปลอดภัย การทดสอบมาตรฐาน R44/04 และ R129 ตามช่วงน้ำหนักหรือส่วนสูงของเด็ก รวมทั้งแนะนำวิธีการติดตั้งและทิศทางการนั่งที่ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมกิจกรรมากมายในงานครั้งนี้ 
 
 
 
จบไปแล้วกับกิจกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี : ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นที่ไหน ติดตามได้ที่
• FB: Kiddo Pacific
• โทร 02-3002565